De Theory of Change van ... SST

Richting geven

Op een doordeweekse dinsdag loopt Wouter Galle mijn kantoor binnen met een groot wit bord in de handen. Als hij het bord omdraait, zegt hij: “Dit is onze theory of change. Ik neem deze overal mee naartoe, ze is onze leidraad in gesprekken en in alles wat we doen." 

Wouter Galle Als sector van de sociale werkplaatsen werkt SST aan verandering voor mensen in de samenleving. Werk is daarbij hun methode. Mensen die dreigen uit de boot te vallen, krijgen bij de sociale werkplaatsen een zinvolle en duurzame job in een veilige werkomgeving. Dankzij de begeleiding op maat vinden ze ook weer hun draai in de samenleving.

Wouter is adviseur Human Resources bij SST. "We zijn koepel en belangenbehartiger van 86 Vlaamse sociale werkplaatsen. Er komen dan ook veel vragen en voorstellen op ons af. Bij projectvoorstellen, standpuntbepaling of interne keuzes, kijken we altijd eerst naar de theory of change. Die wijst de richting: past dit wel binnen de 4 pijlers waar we het verschil willen maken?"  

Wouter Galle: "Een betekenisvolle job geeft structuur en verhoogt de zelfredzaamheid waardoor je meer weerstand kan bieden tegen psychologische en sociale problemen."

 

Wat is een theory of change?

Een theory of change (of veranderingstheorie) ontrafelt de weg naar een gewenste impact. Ze beschrijft de logische lijn tussen een activiteit en haar (verwachte) effecten. Die effecten worden zo in de tijd uitgezet dat ze logischerwijs leiden tot een lange termijn doelstelling.

Een theory of change kan op verschillende manieren vormgegeven worden: het kan een schematische voorstelling zijn, of met illustraties verrijkt worden. 

Waartoe dient een theory of change

  • Een strategie richting gewenste impact uitwerken
  • Nieuwe projecten impactvol ontwerpen
  • Nodige tussenstappen en mogelijke obstakels tussen vandaag en de realisatie van de doelstelling worden duidelijk (activiteiten hierop afstemmen)
  • Organisaties met gelijkaardige doelen motiveren tot taakverdeling of partnerschap
  • Basis voor een impactmeting 

spoor 2

 

  

 

 

 

 

 

Nieuwe strategie

Waarom en hoe zijn jullie een theory of change beginnen opstellen? 

Wouter Galle: "Door een aantal beleidsmaatregelen, de professionalisering van onze sociale werkplaatsen en het veranderend ondernemersklimaat drong een aangepaste gedragen strategie zich op.

Samen met onze stakeholders (begeleiders, medewerkers, partners, overheid, opdrachtgevers, klanten,…) gingen we op zoek naar antwoorden op heel wat vragen: Wat betekent sociaal tewerkstellen voor doelgroepmedewerkers? En ook breder: voor bedrijven die bestellingen plaatsen, voor de belastingbetaler, voor de overheid? Wie willen we zijn als sector? Hoe positioneren we ons in een veranderende samenleving? Het werd een boeiend proces waarin de opbouw van de theory of change centraal stond. We hebben het resultaat in een visueel aantrekkelijke mindmap gegoten." 

Hoe de theory of change van SST* lezen?

screenshot ToC SST

Detail ToC van SST (bovenste deel). *Bekijk de volledige theory of change van SST hier.

Wouter Galle: "Onzetheory of change kan je opdelen in drie grote brokken die je van boven naar onder of net andersom (van onder naar boven) kan lezen. 

Het bovenste deel gaat over de impact van het sociaal ondernemen op de doelgroepmedewerker, op de samenleving en op andere ondernemers. Cruciaal hier is het vakmanschap van de begeleiders -de mirakelmakers- dat leidt tot een aantal positieve effecten.

Centraal staat de netwerkorganisatie Samen Sociaal Tewerkstellen als verbinder, facilitator en ontwikkelaar van de sector.

Het onderste deel vormt een jaaractieplan dat de koepel voor de sector willen realiseren.

Alles wat we doen, toetst SST af aan onderstaande vier pijlers.  

  1. ondersteunen van mirakelmakers,
  2. creëren van maatschappelijke meerwaarde,
  3. aanmoedigen van sociaal ondernemerschap in balans
  4. groei van een netwerk dat samen sociaal tewerkstelt. 

Die vier pijlers omvatten onze big “why”: waarom doen we wat we doen?"

Meer dan werk alleen

Sociale tewerkstelling biedt meer dan werk en een inkomen alleen. Wat is dat dan?

KringwinkelSociale tewerkstelling helpt in de strijd tegen armoede voor jonge en oudere werklozen, vluchtelingen en voor iedereen die het om diverse redenen moeilijk heeft om een job te vinden of te houden.

Wouter Galle: "Een betekenisvolle job geeft structuur en verhoogt de zelfredzaamheid waardoor je meer weerstand kan bieden tegen psychologische en sociale problemen. Bovendien nemen sociale werkplaatsen vaak ook de rol van sociale dienst op. Vanuit de gewonnen vertrouwensrelatie maken ze de doelgroepmedewerkers wegwijs in de gemeenschap, leggen ze regels uit en helpen ze met paperassen. Ze bouwen een netwerk met andere lokale diensten rond gemeenschappelijke doelstellingen."

Money and more

Sociaal tewerkstellen brengt ook op! De overheid investeert in sociale tewerkstelling om mensen te begeleiden in hun jobs en hen klaar te stomen voor de reguliere arbeidsmarkt. Dit levert op termijn heel wat op voor de maatschappij én voor het individu. De kost van een werkloosheidsvergoeding valt weg, 73.000 ton herbruikbare spullen vinden hun weg naar een nieuwe thuis, medewerkers genieten van een hoger inkomen en vooral van de sociale contacten, opleidingen en begeleiding. Een win-win voor iedereen.

Wouter Galle: "Sociale werkplaatsen hebben dus een  immense meerwaarde in de samenleving en de economische component ervan hebben wij berekend: elke voltijdse medewerker in de sociale werkplaats levert zo’n  € 12.228 nettowinst op per jaar." De volledige berekening vind je in deze portfolio. 

Motiveren

Met Samen Sociaal Tewerkstellen als nieuwe naam gaat SST actief voor verandering. Welke weg ze daartoe willen bewandelen, samen met bedrijven die sociaal tewerkstellen, zetten ze op rijtje in een theory of change.

Voor Wouter Galle en collega’s is hun theory of change dus een krachtig instrument om partners te motiveren mee te werken aan verandering. Omdat we er allemaal beter van worden.

Meer info over SST: www.sst.be

(redactie: Iris Verhoeyen, foto's SST en Iris Verhoeyen)